فیلم عمل جراحی فیکساسیون شکستگی مچ پا و پیوند استخوان در محل دیفکت استخوانی

برچسب: کنگره ارتوپدی

حضور دکتر حسین اتحاد در بیست و یکمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حضور دکتر حسین اتحاد در بیست و یکمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیست و یکمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز اول پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ بیست و یکمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز دوم جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱۵