من دچار پوکی استخوان هستم ، آیا فیزیوتراپیِ کمر در من موجب ایجاد شکستگیِ ستون فقرات میشود؟

برچسب: پریفورمیس