سیاه شدگی سر استخوان ران در نتیجه ی مصرف پودرهای بدنسازی غیر استاندارد

برچسب: سیاه شدگی سر استخوان ران

  • خانه
  • -
  • سیاه شدگی سر استخوان ران
سیاه شدگی سر استخوان ران در نتیجه ی مصرف پودرهای بدنسازی غیر استاندارد

سیاه شدگی سر استخوان ران در نتیجه ی مصرف پودرهای بدنسازی غیر استاندارد

توضیحات پیرامون سیاه شدگی سر استخوان ران (Avascular necrosis) به همراه فیلم عمل جراحی تهویض مفصل هیپ در بیماری که به دنبال استفاده از پودرهای بدنسازی غیر استاندارد دچار سیاه شدگی سر استخوان ران شده است.