آرنج گلف بازان چیست؟

برچسب: جراحی آرنج

آرنج گلف بازان چیست؟

آرنج گلف بازان چیست؟

آرنج گلف بازان ،درد قسمت داخل آرنج است که ممکن است به ساعد و مچ دست (وحتی بصورت گزگز و کرختی به انگشتان دست) انتشار پیدا کند. این بیماری محدود به بازی گلف نیست و در کارها یا ورزشهایی (مانند…