انگشت پای کرونایی “covid toe” چیست ؟ شاید یک علامت عجیبِ ناشی از عفونت ویروس کرونا باشد

برچسب: تورم انگشت پا

انگشت پای کرونایی “covid toe” چیست ؟ شاید یک علامت عجیبِ ناشی از عفونت ویروس کرونا باشد

انگشت پای کرونایی “covid toe” چیست ؟ شاید یک علامت عجیبِ ناشی از عفونت ویروس کرونا باشد

آیا ضایعات متورم و دردناک و قرمز رنگ انگشتان نشاته ی درگیری با ویروس کرونا است ؟ آیا این نشانه ی وخیم بودن وضعیت است ؟ در صورت مشاهده این ضایعات چه باید کرد ؟ پاسخ این پرسشها را با…