صافی کف پا چیست؟

برچسب: تشخیص صافی کف پا

صافی کف پا چیست؟

صافی کف پا چیست؟

کف پای صاف عارضه ای است که در آن بیماران فاقد قوس های استاندارد درکف پا هستند. قوس های موجود در کف پا نیروهایی که از طرف زمین به بدن اعمال میشود را کاهش داده و اجازه ورود به همه…