برآمدگی در مفاصل انگشتان میتواند موید بر آرتروز مفصل زانو باشد.

برچسب: انگشت