آیا آب و هوا و وضعیت جوی (رطوبت هوا , بارش ,درجه حرارت) بر روی احساسِ دردِ مفصلی در افرادی که آرتروز دارند تأثیرگذار است یا نه ؟

  • خانه
  • -
  • دسته‌بندی نشده
  • -
  • آیا آب و هوا و وضعیت جوی (رطوبت هوا , بارش ,درجه حرارت) بر روی احساسِ دردِ مفصلی در افرادی که آرتروز دارند تأثیرگذار است یا نه ؟
آیا آب و هوا و وضعیت جوی (رطوبت هوا , بارش ,درجه حرارت) بر روی احساسِ دردِ مفصلی در افرادی که آرتروز دارند تأثیرگذار است یا نه ؟

پیش گفتار

مطلبی که پیش روی شما قرار دارد , ترجمه و خلاصه شده ی تحقیقی است که در آن تأثیر شرایط جوّی و آب و هوایی (اعم از درجه حرارت هوا , بارندگی , رطوبت هوا ) بر روی میزان درد افراد مسنّی که دچار استئوآرتریت هستند مورد بررسی قرار گرفته است.

 

آیا شرایط جوی و آب و هوایی بر روی درد افرادی که دچار آرتروز هستند تأثیرگذار است ؟

 
 

مقدمه

استئوآرتریت(Osteoarthritis) یک بیماریِ تخریب کننده ی مفصلی است که مشخصه ی اصلی آن , کاهش و تخریب غضروف مفصلی به همراه تغییراتی در استخوان مجاور آن میباشد که شامل تشکیل استخوان جدید یا همان استئوفیت (Osteophyte) و ضخیم شدن و اسکلروز استخوانی که زیر غضروف قرار دارد (Subchondral Bone Sclerosis) است.

 

این تصویر , گرافی رادیولوژیکِ مربوط به زانوی فردی است که دچار استئوآرتریت میباشد. همانگونه که مشاهده میشود , فاصله ی مفصلی کاهش یافته است , در سمت راست شکل گیری استخوان های جدید یا همان استئوفیت را مشاهده میکنید. و در قسمت زیر غضروفی استخوان تیبیا(استخوان پایینی) ضخیم شدگی یا اسکلروز استخوانی مشاهده میشود.

 

استئوآرتریت شایعترین علتِ درد مزمن در افراد مسن و شایعترین علتِ ناتوان کننده ی افراد مسن میباشد.

 

هدف

هدف از این تحقیق بررسیِ این است که آیا وضعیت آب و هواییِ روزانه ,  میانگین وضعیت آب و هوایی در طی سه روز و تغییراتِ در شرایط جوّی بر روی درد افرادی که دچار استئوآرتریت هستند تأثیر گذار هست یا نه.

 

روش تحقیق

اطلاعات از پروژه ی اروپاییِ مبتنی بر جمعیت بر روی استئوآرتریت استفاده شد. برای تشخیص استئوآرتریت در افراد مسن (۶۵تا۸۵ سال) از کرایتریاهایِ طبقه بندی روماتولوژیِ کالجِ آمریکایی استفاده شد.
پس از مصاحبه های اولیه با بیماران در طی ۶ ماه و سپس ۱۲ تا ۱۸ ماه مصاحبه های پیگیری , دردِ مفاصلِ این افراد با استفاده از تقویمهای ۲ هفته ای , تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات آب و هوایی و شرایط جوی روزانه شامل درجه حرارت , بارندگی , فشار اتمسفر هوا , رطوبت هوا و سرعت باد , از مرکز آب و هوایی منطقه ایِ هر یک از بیماران تهیه شد.

 
 

نتیجه

این تحقیق ۸۱۰ شرکت کننده از ۶ کشور اروپایی که دچار بیماری استئوآرتریت زانو , هیپ و یا دست بودند را شامل میشد. پس از ارزیابی و تطبیق داده ها , ارتباط چشمگیری بین میزان درد مفصلی و متوسط رطوبت هوای روزانه , و متوسط رطوبت هوا در طی ۳ روز مشاهده شد. اثر متقابل چشمگیری بین متوسط رطوبت روزانه و درجه حرارت بر روی دردِ مفصل مشاهده گردید به صورتی که تأثیر متوسط رطوبت هوای روزانه , در هوای سرد , قویتر بود. همچنین تغییر در متغیرهای آب و هوایی در طی ۲ روز متوالی تأثیر چشمگیری بر روی میزان درد مفصلِ گزارش شده نداشت.

 

بحث و نتیجه گیری

ارتباط میان درد و وضعیت آب و هواییِ متوسط روزانه مطرح کننده ی ارتباط میان دردِ مفصل و متغیر های آب و هوایی میباشد. اما تغییر روزانه ی شرایط جوی بر روی درد مفصلی تأثیر گذار نمیباشد.

 

Refrences

۱٫↵Brooks PM. Impact of osteoarthritis on individuals and society: how much disability? Social consequences and health economic implication. Curr Opin Rheumatol 2002;14:573–۷٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۲٫↵Jinks C, Jordan K, Croft P. Measuring the population impact of knee pain and disability with the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC). Pain 2002;100:55–۶۴٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۳٫↵Ng J, Scott D, Taneja A, Gow P, Gosai A. Weather changes and pain in rheumatology patients. APLAR J Rheumatology 2004;7:204–۶٫OpenUrlCrossRefGoogle Scholar
۴٫↵Timmermans EJ, van der Pas S, Schaap LA, Sánchez-Martínez M, Zambon S, Peter R, et al. Self-perceived weather sensitivity and joint pain in older people with osteoarthritis in six European countries: results from the European Project on OSteoArthritis (EPOSA). BMC Musculoskelet Disord 2014;15:66.OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۵٫↵de Figueiredo EC, Figueiredo GC, Dantas RT. Influence of meteorological elements on osteoarthritis pain: a review of the literature. Rev Bras Reumatol 2011;51:622–۸٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۶٫↵Quick DC. Joint pain and weather. A critical review of the literature. Minn Med 1997;80:25–۹٫OpenUrlPubMedGoogle Scholar
۷٫↵Brennan SA, Harney T, Queally JM, O’Connor McGoona J, Gormley IC, Shannon FJ. Influence of weather variables on pain severity in end-stage osteoarthritis. Int Orthop 2012;36:643–۶٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۸٫↵Jamison RN, Anderson KO, Slater MA. Weather changes and pain: perceived influence of local climate on pain complaint in chronic pain patients. Pain 1995;61:309–۱۵٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۹٫↵Dorleijn DM, Luijsterburg PA, Burdorf A, Rozendaal RM, Verhaar J4, Bos PK, et al. Associations between weather conditions and clinical symptoms in patients with hip osteoarthritis: a 2-year cohort study. Pain 2014;155:808–۱۳٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۱۰٫↵Guedj D, Weinberger A. Effect of weather conditions on rheumatic patients. Ann Rheum Dis 1990;49:158–۹٫OpenUrlAbstract/FREE Full TextGoogle Scholar
۱۱٫↵Sibley JT. Weather and arthritis symptoms. J Rheumatol 1985;12:707–۱۰٫OpenUrlPubMedGoogle Scholar
۱۲٫↵Strusberg I, Mendelberg RC, Serra HA, Strusberg AM. Influence of weather conditions on rheumatic pain. J Rheumatol 2002;29:335–۸٫OpenUrlAbstract/FREE Full TextGoogle Scholar
۱۳٫↵Vergés J, Montell E, Tomàs E, Cumelles G, Castañeda G, Marti N, et al. Weather conditions can influence rheumatic diseases. Proc West Pharmacol Soc 2004;47:134–۶٫OpenUrlPubMedGoogle Scholar
۱۴٫↵Wilder FV, Hall BJ, Barrett JP. Osteoarthritis pain and weather. Rheumatology 2003;42:955–۸٫OpenUrlAbstract/FREE Full TextGoogle Scholar
۱۵٫↵Laborde JM, Dando WA, Powers MJ. Influence of weather on osteoarthritics. Soc Sci Med 1986;23:549–۵۴٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۱۶٫↵Hollander JL, Yeostros SJ. The effect of simultaneous variations of humidity and atmospheric pressure on arthritis. BAMS 1963;44:489–۹۴٫OpenUrlGoogle Scholar
۱۷٫↵Clarke AM, Nicholl J. Does the weather affect the osteoarthritic patient? Br J Rheumatol 1991;30:477.OpenUrlFREE Full TextGoogle Scholar
۱۸٫↵McAlindon T, Formica M, Schmid CH, Fletcher J. Changes in barometric pressure and ambient temperature influence osteoarthritis pain. Am J Med 2007;120:429–۳۴٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۱۹٫↵van der Pas S, Castell MV, Cooper C, Denkinger M, Dennison EM, Edwards MH, et al. European project on osteoarthritis: design of a six-cohort study on the personal and societal burden of osteoarthritis in an older European population. BMC Musculoskelet Disord 2013;14:138.OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۲۰٫↵Altman R. Classification of disease: osteoarthritis. Semin Arthritis Rheum 1991;20 Suppl 2:40–۷٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۲۱٫↵Zigmond A, Snaith R. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand 1983;67:361–۷۰٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۲۲٫↵Eurostat. Database, population, demography, national data, population. [Internet. Accessed July 29, 2015.] Available from: ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-data/databaseGoogle Scholar
۲۳٫↵Hox J. Multilevel analysis: techniques and applications (Quantitative Methodology Series), 2nd edition. New York: Routledge; 2010.Google Scholar
۲۴٫↵Aiken LS, West SG. Multiple regression: testing and interpreting interactions. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.; 1991.Google Scholar
۲۵٫↵Schagen I, Elliot KTymms P. Effect sizes in multilevel models. In: Schagen I, Elliot K, eds. But what does it mean? The use of effect sizes in educational research, 1st edition. Slough: The National Foundation for Educational Research;2004:55–۶۶٫Google Scholar
۲۶٫↵Durlak JA. How to select, calculate, and interpret effect sizes. J Pediatr Psychol 2009;34:917–۲۸٫OpenUrlAbstract/FREE Full TextGoogle Scholar
۲۷٫↵Fillingim RB. Individual differences in pain responses. Curr Rheumatol Rep 2005;7:342–۷٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۲۸٫↵Lasch KE. Culture, pain, and culturally sensitive pain care. Pain Manag Nurs 2000;1 Suppl 1:16–۲۲٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۲۹٫↵Rahim-Williams B, Riley JL 3rd, Williams AK, Fillingim RB. A quantitative review of ethnic group differences in experimental pain response: Do biology, psychology, and culture matter? Pain Med 2012;13:522–۴۰٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۳۰٫↵Sulman FG. The impact of weather on human health. Rev Environ Health 1984;4:83–۱۱۹٫OpenUrlPubMedGoogle Scholar
۳۱٫↵Beekman AT, Geerlings SW, Deeg DJ, Smit JH, Schoevers RS, de Beurs E, et al. The natural history of late-life depression: a 6-year prospective study in the community. Arch Gen Psychiatry 2002;59:605–۱۱٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۳۲٫↵Woolf AD, Pfleger B. Burden of major musculoskeletal conditions. Bull World Health Organ 2003;81:646–۵۶٫OpenUrlPubMedGoogle Scholar
۳۳٫↵Hildebrandt VH, Bongers PM, Van Dijk FJ, Kemper HC, Dul J. The influence of climatic factors on non-specific back and neck-shoulder disease. Ergonomics 2002;45:32–۴۸٫OpenUrlCrossRefPubMedGoogle Scholar
۳۴٫↵Howden-Chapman P, Signal L, Crane J. Housing and health in older people: ageing in place. Soc Pol J New Zealand 1999;13:14–۳۰٫OpenUrlGoogle Scholar